. .

Nye naust på Sykkestraen


Sykkestraen-logo
Sykkestraen-kart

Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger har en viktig oppgave med å gjenreise naust som dessverre gikk tapt på 1950-tallet. Samtidig vil ett nytt naust bli bygget. Dette initiativet har som mål å opprettholde og berike det særegne naust-miljøet rundt havnen i Tananger, som er en del av vår kollektive kulturarv.

Naustene vil tilføre ekstra plass som styrker vårt innsats for å utvide samlingen og fremme kystkulturrelaterte aktiviteter i vårt nærmiljø.

De to naustene ligger i et kulturmiljø av regional interesse, og gjenreising av naustene vil bidra til å komplettere kulturmiljø Regionalplan for kulturmiljø 2023 - 2035, Rogaland Fylkeskommune.

 

Bakgrunn og milepæler

Området rundt Sykkestraen og Nydalen, gnr. 5 bnr. 368 eies av Sola Kommune.

I 1993 fikk Kystkultursamlingen i Tananger disposisjonsrett til området av Sola Kommune.

I 1996 ble Sykkestraen mudret opp og bunn senket 70 cm. Samtidig ble strandkanten rundt Sykkestraen steinsatt.

Kystkultursamlingen har over lang tid planlagt gjenreising av naust på eksisterende grunn og sette opp ett nytt naust rundt Sykkestraen og nedenfor vises noen milepæler.

 

2009 Søknad sendt til Sola Kommune om samtykke til å bygge naust på kommunal grunn
2013 Grøntplan tegnet av Klorofyll
2017 Grøntplan godkjent av Sola Kommune
2018 Søknad om dispensasjon fra byggeforbud sendt til Sola Kommune. Rådmannen sendte søknad på høring, blant annet til Rogaland Fylke. Rådmannen behandlet kommentarer og gav tilslutning til at dispensasjon kunne godkjennes.
2019 Nabovarsel sendt ut
2022 Søknad om dispensasjon godkjent i Utvalg for Plan og miljø
2023 Søknad rammetillatelse innvilget Sola Kommune

 

Sykkestraen-naust-sett-fra-nord-1
Prosjektet sett fra nordøst / nord
Sykkestraen-naust-sett-fra-nord-2

 

Kostnader / finansiering

Kostnad for grunnarbeidet og reising av naust er beregnet til 1,8 millioner kroner. Tidlig februar 2024 hadde vi fått lovnad på nær 1,4 mill kroner. Resterende midler vil bli søkt skaffet ved henvendelse til lokale bedrifter, søknader til stiftelser og legater samt søknader om midler til offentlige instanser.

Sola Kommune innvilget i formannskapet 30.01.2024 kr 500.000 til «Naust i Sykkestraen». Nedenfor er utdrag av Kommunedirektørens innstillingen.

«Kommunedirektøren er imponert over det arbeidet som Stiftelsen har gjort med prosjektet så langt. Det er gjennomført et godt grunnarbeid og planene for prosjektet er svært gode. De har jobbet både strategisk og langsiktig for å komme dit de nå er i prosjektet.»

«Området er allerede et kulturmiljø av regional interesse og det å få gjenreist naustene vil styrke og komplementere kulturmiljøet, og bli et område som vil ha stor interesse langt utenfor egen kommune.»

«Dette er av de beste tiltakene innenfor arbeidet med vår lokale kulturhistorie som kommunedirektøren har sett på mange år, det er også helt i tråd med de innsatsområdene som vår Kommunedelplan for kulturminner har prioritert i handlingsdelen.»


Sykkestraen-finansiering